Werkgroepen

Dé manier om binnen de kortste keren een echte VWM´er te worden is lid worden van een van de werkgroepen. Daarnaast is het lidmaatschap van een werkgroep ook de kurk waarop onze vereniging drijft: zonder inzet van de bewoners zou het werk blijven liggen en zouden we het ook financieel niet meer bolwerken. Vandaar dat we van onze bewoners verwachten dat ze geregeld de handen uit de mouwen steken. Een keuze voor wonen in VWM is een keuze voor betrokkenheid en inzet.
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de werkzaamheden van de werkgroepen:

Beheer Onroerende Zaken (BOZ): 

Het toezicht op het onderhoud van de panden is in handen van de leden van BOZ, samen met de (interne) opzichter. Zij registreren klachten, schakelen de (externe) uitvoerder in, onderhouden de contacten met leveranciers en reparateurs en inspecteren de staat van het onderhoud. Ook begeleiden zij de overdracht van woningen en sleutels.

Bestuur:
De enige werkgroep met gekozen leden. Bewaakt de voortgang van werkzaamheden, kaart dringende zaken aan en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe. Legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Bulletin (verenigingsblad):
De redactie verzamelt, redigeert en verwerkt kopij en zorgt voor de druk en verspreiding van het maandelijkse blad. In het Bulletin staan de notulen en agenda´s van de Algemene Ledenvergaderingen en mededelingen van de
werkgroepen. Daarnaast is er ruimte voor discussie en andere wetenswaardigheden.

Contributie:
Voert de contributieregeling uit die door de ALV is vastgesteld.

Met de opbrengst van de contributie worden de kosten van de drie verenigingsruimtes en een aantal werkgroepen betaald. De contributie is inkomensafhankelijk en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Feest & Meer:
Feest & Meer tekent voor de organisatie van het jaarlijkse verenigingsfeest en andere activiteiten. Deze werkgroep probeert de sociale samenhang van de vereniging te bewaken en te versterken. Ze helpt de werkgroepen bij het werven van leden.

Financiën:
De werkgroep stelt de begroting op, bewaakt het budget, houdt de liquiditeitsprognose (toekomstplanning) bij en berekent de noodzakelijke jaarlijkse huurverhoging. Ze int de huren en contributies en geeft wijzigingen in verplichtingen door aan de boekhouder.  Ze onderhoudt ook de contacten met de Triodosbank en de Stichting Woonpunt.

Geschillencommissie:
Doet bindende uitspraken over conflicten binnen de vereniging.

Secretariaat:
Bemenst het kantoor tijdens de openingsuren, behandelt de post, beantwoordt vragen van bewoners, houdt de bewonersadministratie bij,  houdt contact met de werkgroep BOZ bij huuropzeggingen, stelt nieuwe contracten op, zorgt voor de kantoorfaciliteiten voor andere werkgroepen, staat geïnteresseerden te woord en beheert de website.

Tuin:
Doet het onderhoud aan bomen en struiken, verversen van het grind op de parkeerplaats en het zand in de zandbak, onderhoud van de speeltoestellen. Een paar keer per jaar organiseert de werkgroep een tuinwerkdag waarop iedereen
gevraagd wordt een paar uurtjes mee te snoeien, sjouwen, maaien of hakselen.