Privacyverklaring

Vereniging Vernieuwend Wonen Maastricht

KvK 14627635
Dopplerdomein 20B
6229GN Maastricht

Privacyverklaring

Om een woning of werkruimte te huren van vereniging Vernieuwend Wonen Maastricht, of daarvoor in aanmerking te komen, worden persoonsgegevens verwerkt. Vernieuwend Wonen Maastricht hecht waarde aan uw privacy.

Bij het verwerken van uw gegevens, zorgen wij voor naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring geven wij aan welke gegevens vereniging Vernieuwend Wonen Maastricht verzamelt en voor welk doel, hoe de gegevens verkregen worden, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.


Persoonsgegevens en doeleinden

Vernieuwend Wonen Maastricht verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van de huurovereenkomst alsmede de financiële afwikkeling daarvan, voor het innen van vorderingen, voor het onderhoud en de reparatie van uw woning, voor het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van een accountantscontrole, voor activiteiten van intern beheer en voor de uitvoering of toepassing van wetgeving. Omdat bewoners ook lid worden van de statutaire vereniging, worden ook gegevens bewaard die betrekking hebben op het functioneren van de vereniging, zoals informatiebulletins, notulen en agenda’s van de algemene ledenvergaderingen voor intern gebruik.

Om een overeenkomst af te sluiten met (aspirant)bewoners en/of huurders van werkruimtes en om de gevraagde dienstverlening te bieden, gebruiken wij onder andere de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Kopie ID
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inkomensgegevens
 • Betalingsgegevens

De persoonsgegevens van huurders worden vernietigd zodra de huur is beëindigd. Een uitzondering vormen de persoonsgegevens die zijn opgenomen in het informatiebulletin van de vereniging dat tien keer per jaar verschijnt: deze Bulletins worden jaarlijks ingebonden en gearchiveerd. Persoonsgegevens van kandidaten die zich hebben ingeschreven voor een woning, maar geen huurovereenkomst zijn aangegaan, worden vernietigd zodra de inschrijving beëindigd is.


Wettelijke grondslag verwerking persoonsgegevens

Vernieuwend Wonen Maastricht mag uw persoonsgegevens alleen verwerken indien wij daarvoor een grondslag in de wet hebben. Voor het mogen verwerken van uw gegevens, vragen wij nieuwe huurders werkruimtes schriftelijk toestemming door middel van een toestemmingsformulier.


Verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen

Vernieuwend Wonen Maastricht verstrekt persoonsgegevens aan derden voor de uitvoering van de huurovereenkomst. Zo verstrekt de vereniging persoonsgegevens die nodig zijn voor onderhoud en reparatie aan uw woning en in situaties waarin de vereniging daartoe wettelijk wordt verplicht.


Beveiliging persoonsgegevens

Uw gegevens worden door Vernieuwend Wonen Maastricht op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van deze gegevens in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.


Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens, die de vereniging verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.


Recht op inzage, correctie en verwijdering, overdracht, beperking van de verwerking  van persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten ten aanzien van de gegevens die wij van u verwerken:

 • Recht op inzage: U kunt altijd uw gegevens opvragen bij vereniging Vernieuwend Wonen Maastricht (artikel 15 van de AVG);
 • Recht op correctie en verwijdering: U kunt feitelijke onjuistheden in uw gegevens laten corrigeren of ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen (artikel 16 en 17 van de AVG);
 • Recht op beperking van de verwerking: U kunt ons in bepaalde gevallen verzoeken om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van uw gegevens (artikel 18 AVG);
 • Recht op overdracht: U heeft het recht om aan ons te vragen om uw gegevens aan u over te dragen (artikel 20 AVG);
 • Recht van bezwaar: U kunt verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens, zogenoemd het recht van bezwaar (artikel 21 van de AVG).

U kunt schriftelijk (per mail) een verzoek indienen, door uw verzoek te sturen naar: info@vernieuwendwonen.nl. Binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, laat de vereniging u weten of aan dit verzoek kan worden voldaan.


Vragen

Vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring van vereniging Vernieuwend Wonen Maastricht kunt u eveneens sturen naar info@vernieuwendwonen.nl